Aktuality

Články projektu ve 4. monitorovacím období

Datum: 31.12.2018 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V rámci 4. monitorovacího období (1. 7. - 31. 12. 2018) vyšly 3 články v regionálních novinách 5+2 Znojemsko. 26. 10. 2018 GENDER 101 30. 11. 2018 ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ 14. 12. 2018 OBTĚŽOVÁNÍ A SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ Články jsou k dispozici v sekci Články projektu - http://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/nebranme-se-genderu/clanky-projektu

Set informačních materiálů

Datum: 30.08.2018 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V rámci 4. monitorovacího období byl vytvořen set informačních materiálů. Ke stažení v sekci Výstupy projektu - http://www.cra-uzs.cz/cz/projekty/nebranme-se-genderu/vystupy-projektu.

Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov

Datum: 30.03.2018 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Odborný projektový tým pod vedením Bc. Víta Jáska, garanta projektu, zpracoval Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov. Materiál naleznete v sekci Výstupy projektu. Genderový audit na Městském úřadě Moravský Krumlov identifikoval celou řadu oblastí, které mohou být v kontextu genderové problematiky řešeny. Audit neobjevil žádné zásadní nedostatky v oblasti rovného přístupu či rovného odměňování, poukázal ale na celou řadu oblastí, jejichž zlepšení povede k ještě spravedlivějšímu přístupu ke všem zaměstnancům a ke zlepšení pracovního prostředí. Vedení města projevilo ochotu a vstřícnost začít se systematicky genderovým tématům věnovat, a to i proto, že přes 80 % jejich zaměstnanců tvoří ženy.

Spuštění E-poradny

Datum: 31.12.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V rámci projektu Nebraňme se genderu!, resp. KA 05 Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí byla spuštěna E-poradna (http://www.nebranmesegenderu.cz/).

Rovný přístup je především o respektu a toleranci

Datum: 18.12.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
V Moravskokrumlovských novinách vyšel v prosinci 2017 rozhovor se starostou Města Moravský Krumlov Tomášem Třetinou, ve kterém bylo hovořeno o otázkách rovného přístupu a genderových tématech ve fungování úřadu, o genderovém auditu, kterým MěÚ Moravský Krumlov v 1. polovině r. 2017 prošel. Videorozhovor naleznete na http://www.nebranmesegenderu.cz/tomaacutescaron-t345etina.html. Celý rozhovor naleznete v sekci Články projektu.

KA 02 Genderový audit v MěÚ Moravský Krumluv a jím zřízených organizací

Datum: 30.06.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Během měsíců dubna až června 2017 probíhal genderový audit v Městském úřadu Moravský Krumlov a jím zřízených organizací pod vedením Mgr. Johany Jonákové. Závěrečnou zprávu z genderového auditu naleznete v sekci Výstupy projektu. Městský úřad Moravský Krumlov je úřadem, který v praxi dobře pracuje s otázkou rovných příležitostí. Toto téma je zohledněno ve strategických dokumentech. Na rovné příležitosti se zaměřuje i etický kodex. V oblasti odměňování nebyla zjištěna genderová diskriminace. Možné zlepšení lze identifikovat zejména v používání genderově citlivého jazyka a v analytické práci s genderovými statistikami zaměstnanců/kyň.

Zahájení projektu Nebraňme se genderu!

Datum: 01.01.2017 | Projekt: Nebraňme se genderu!
Dne 1. 1. 2017 byl zahájen projekt Nebraňme se genderu!, který reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Genderový audit na MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizacích doporučí opatření vhodná k implementaci. Stanou se tématem pro kulaté stoly, workshopy poskytnou prostor problematice uplatňování genderové rovnosti ve veřejných službách i možnosti poradenství. Osvětové aktivity podpoří téma rovných příležitostí nejen v Jihomoravském kraji.

Databáze výstupů projektů OPVK

Datum: 19.02.2016 | Projekt: Technika má zelenou
V Databázi výstupů projektů OPVK byl vložen projekt Technika má zelenou (https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/5960) včetně výstupů z projektu.

Schválení závěrečné monitorovací zprávy

Datum: 11.12.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Dne 3. 12. 2015 byla MŠMT schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu Technika má zelenou.

Ukončení projektu

Datum: 30.09.2015 | Projekt: Technika má zelenou
Dnes, tj. 30. 9. 2015, je poslední den realizace projektu Technika má zelenou, který byl započat dne 25. 7. 2014. Během 14 měsíců bylo v Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém, Středočeském a Zlínském kraji realizováno v rámci klíčové aktivity 01: 24 interaktivní polytechnických dílniček (práce s recyklovanými materiály, práce se dřevem, práce s pedigem, práce s voskem, výtvarné techniky, paličkování, práce s ruční výrobou výšivek), v rámci klíčové aktivity 02: 12 vzdělávacích seminářů (Komunikační dovednosti pro pedagogy předškolních zařízení, Prevence násilí od třetí strany v mateřských školách, Jak zvládat zlost a agresivitu), 2 tuzemské odborné stáže (v Jihočeském a Jihomoravském kraji), 6 zahraničních odborných stáží (2x na Slovensku, v Norsku, Litvě, Lotyšsku, Itálii). Celým projektem bylo podpořeno celkem 898 osob, úspěšně podpořených osob bylo 894. V rámci projektu vzniklo 6 druhů metodik pro interaktivní polytechnické dílničky, 3 druhy příruček pro vzdělávací semináře, 1 DVD jako rozšiřující produkt pro interaktivní dílničku práce se dřevem.