Kdo jsme a co děláme

Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR) sdružuje ve svých sekcích zaměstnavatelské svazy z oblasti průmyslu, dopravy, stavebnictví, pojišťovnictví, finančních služeb, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb. Zastupuje tak obchodní společnosti, příspěvkové a rozpočtové organizace státu, krajů i obcí i nestátní neziskové organizace. Již od roku 1990 se Unie podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR zejména tím, že formuluje společné zájmy svých členů a prosazuje je v dialogu s Parlamentem ČR, Vládou ČR, Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, odborovými organizacemi a ostatními organizacemi zaměstnavatelů.  Unie je účastníkem legislativního procesu i tvorby rozvojových koncepcí, její představitelé pravidelně vystupují s aktuálními stanovisky na plénu Rady hospodářské a sociální dohody ČR i v jejích pracovních týmech.

Centrum rozvojových aktivit  Unie zaměstnavatelských svazů ČR (CRA UZS ČR) je sesterskou organizací Unie, jejímž posláním je realizovat aktivity a projekty ve prospěch členů Unie a podílet se na rozvoji veřejných služeb a zaměstnavatelského prostředí v České republice. 

Centrum rozvojových aktivit se dle svého statutu:

1. v zájmu členů se podílí na tvorbě a realizaci hospodářské a sociální politiky ČR, a to zejména přípravou odborných podkladů a připomínek k návrhům legislativních norem a rozvojových koncepcí hospodářské a sociální politiky ČR, eventuálně EU,
2. identifikuje společné zájmy členů a prosazuje je v součinnosti s orgány státní správy i samosprávy, odborovými organizacemi, ostatními organizacemi zaměstnavatelů i zahraničními partnery,
3. organizuje a vyvíjí vzdělávací, vědeckou a výzkumnou činnost,
4. poskytuje služby zejména v oblasti výzkumu, vzdělávání, budování kapacit, rovných příležitostí, ověřování pilotních postupů či aplikace inovací,
5. organizuje a vyvíjí koncepční a poradenskou činnost v oblasti zaměstnanosti, veřejných služeb a sociálního dialogu,
6. podporuje efektivní, kvalitní a udržitelné poskytování veřejných služeb,
7. organizačně zajišťuje navazování odborných vztahů mezi českými a zahraničními subjekty formou kulatých stolů, seminářů, konferencí, dvoustranných a vícestranných jednání a účastí svých členů na veletrzích, výstavách a odborných seminářích,
8. spolupracuje s ostatními zaměstnavatelskými, podnikatelskými a profesními svazy a dalšími subjekty, se kterými ho spojují společné zájmy,
9. sleduje a vyhodnocuje světové trendy zejména v oblasti veřejných služeb a získané poznatky využívá pro jejich rozvoj,
10. aktivně spolupracuje v oblasti své působnosti se zahraničními subjekty.