Druhá kariéra v performing arts

Číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00318 | Rozpočet: 5 380 491 Kč | Termín realizace: 03.12.2012 - 31.01.2015 | Zdroje financování: Projekt je financován z prostředků ESF. | Soc. sítě:

Popis projektu

Projekt řeší specifické problémy vybraných uměleckých profesí, jako jsou tanečníci, artisté, hudebníci, tzv. performing artists, kteří jsou výrazně limitováni věkem a zdravím. Tito umělci končí svoji kariéru většinou před dosažením důchodového věku a mají často problém se svým dalším uplatněním. Postavení performing artists a jejich uplatnění po skončení kariéry je diskutovaným tématem v mnoha evropských zemích a na jeho základě vznikly tzv. Transition programy speciálně zaměřené na performing artists po skončení kariéry. Ty zahrnují zpravidla rekvalifikaci a podporu v novém pracovním uplatnění umělců. Projekt vytváří tematickou síť z tuzemských i zahraničních organizací z Německa, Belgie, Španělska, Nizozemí, Velké Británie a Švédska pro sdílení dobré praxe z těchto zemí a podporu pro její uplatnění v ČR.

Cílem projektu je přispět k navázání a zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu v oblasti performing arts. Dílčími cíli projektu jsou:
1. Vzájemné učení se ze zkušeností a sdílení know-how v oblasti uplatnitelnosti umělců z oblasti performing arts,
2. Šíření a prosazování dobré praxe z Nizozemí, Německa, Velké Británie, Španělska, Belgie, Švédska a ČR do politik a strategií na národní a oborové úrovni,
3. Rozvoj partnerství a iniciativ v oblasti performing arts na národní i mezinárodní úrovni.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU (dále jen KA):

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Úvodní workshop se zahraničními partnery

Úvodní workshop se uskutečnil 23.dubna 2013 a jeho cílem bylo navázání kontaktů mezi UZS-CRA, tuzemským a zahraničními partnery projektu, seznámení se s harmonogramem projektu, stanovení cílů tematické sítě a dohodnutí konkrétní spolupráce v dalších KA. Workshopu se účastnili zástupci organizací Stiftung TANZ (Berlín) a Fundación Pública Andaluza (Sevilla).

KA 03 Analýza a popis dobré praxe v ČR

Garant za oblast performing arts navrhl několik externích expertů vhodných pro realizaci této KA. Vybrána byla Mgr. Bohutínská, která následně vypracovala Analýzu a popis příkladů dobré praxe. Zároveň byla navržena a diskutována struktura popisu příkladů dobré praxe, neboť v různých zemích je praxe různá.

KA 04 Studijní cesty tuzemských členů tematické sítě do zahraničí

Náplní této KA je příprava a realizace 6 studijních cest tuzemských zástupců realizačního týmu a externích expertů ke 3 zahraničním partnerům a 3 členům tematické sítě. Konkrétně se v roce 2013 uskutečnily studijní cesty do Německa do organizace Stiftung TANZ - Transition Zentrum Deutschland v Berlíně, do Belgie do organizace PEARLE v Bruselu, do Španělska do organizace Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza v Seville a do švédské organizace Svensk Scenkonst. Další dvě studijní cesty se uskutečnily do Nizozemí a Velké Británie na jaře 2014.

KA 05 Workshop v Praze pro zahraniční členy tematické sítě

Cílem této KA je představit zahraničním členům tematické sítě dobrou praxi v oblasti návazné uplatnitelnosti performing arts v ČR. Toho se dosáhne přípravou a realizací jednodenního workshopu v Praze, kterého se zúčastní za každého zahraničního člena sítě 2 zástupci. Celkem se tak plánuje účast 12 zahraničních hostů a cca 10 tuzemských zástupců členů tematické sítě, mezi nimiž budou i 4 lektoři prezentující dobrou praxi svých organizací.

KA 06 Zpracování oborového akčního plánu návazné uplatnitelnosti

Cílem této KA je analyzovat dobrou praxi ze zahraničí a zapracovat ji do Oborového akčního plánu návazné uplatnitelnosti performing artists v ČR. Součástí tohoto materiálu bude i návrh systémových opatření a změn legislativy, které budou předány na MK, MPSV a MF, eventuálně na další úřady, kterých se bude problematika týkat. Oborový akční plán by měl vycházet z návrhů na řešení obsažených v publikaci Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu, popsané blíže ve vstupní analýze. Systémově lze problematiku řešit např. zřízením nadace, nadačního fondu nebo jiné organizace. Dále se budou zřejmě zvažovat otázky související se zřízením profesní komory, zájmem o tyto činnosti ze strany umělců, financováním navrženého řešení, příspěvky od státu či jiných institucí, s personálním zajištěním apod. Oborový akční plán připraví tým externích expertů, které doporučí odborný garant. Návrh bude k připomínkám rozeslán všem členů tematické sítě, vč. tří výše jmenovaných ministerstev.
V souvislosti s akčním plánem návazné uplatnitelnosti bude zpracována kontextuální studie na téma Trendy na trhu práce s ohledem na performing arts. Studie si klade za cíl porovnat obecné trendy zaměstnanosti, pohybu pracovních sil, vývoj kvalifikace a dalších aspektů pracovní politky a demografie se situací profesionálů v oboru performing arts, s důrazem na oblast tanečních profesionálů. Součástí KA je taktéž zpracování podkladů pro Národní soustavu povolání pro změny v profesích tanečník a spol. Výstupem bude revize a doplnění karet tanečních povolání v Národní soustavě povolání.
V návaznosti na oborový plán vznikne rovněž digitální publikace 10 kroků jak začít novou kariéru, praktická specializovaná kniha pro umělecké profese na téma, jak nastartovat druhou kariéru. 

KA 07 Příprava a realizace seminářů

Záměrem této KA je informovat cílovou skupinu o zahraniční dobré praxi v oblasti uplatnitelnosti performing artists a o navrženém Oborovém akčním plánu. Toho bude dosaženo přípravou a realizací 3 jednodenních seminářů v Praze, Brně a Ostravě. Pozvánka bude součástí informačního letáku, který bude v kostce vysvětlovat problematiku cílové skupiny a popisovat navrhovaná řešení. Dalším cílem této KA bude vzbudit u cílové skupiny zájem o individuální diagnostiku jejich dovedností a schopností s cílem vytvoření plánů osobního rozvoje po ukončení dosavadní umělecké kariéry. Informace o této možnosti budou součástí informačního letáku.

KA 08 Příprava diagnostického týmu

Jedním z cílů této aktivity je zpracovat metodiku diagnostického šetření umělců ze skupiny peforming artists před koncem jejich stávající kariéry. Díky této diagnostice by umělci měli získat informace o optimálním směru svého dalšího uplatnění a s tím souvisejících požadavcích na svůj další rozvoj. Dalším cílem je vytvořit diagnostický tým, který bude složen z profesí psycholog, kouč, posudkový lékař a personalista. Tento tým bude v návazné KA provádět individuální diagnostiku vybraných členů CS. Členové týmu budou mít možnost připomínkovat navrženou metodiku diagnostického šetření.

KA 09 Individuální diagnostika členů cílové skupiny

Cílem této KA je nasměrovat 24 vybraných členů CS optimálním způsobem pro jejich další uplatnění na trhu práce a ověřit tím vhodnost navržené metodiky a funkčnost diagnostického týmu. Výstupem KA bude 24 plánů osobního rozvoje, které budou předány diagnostikovaným osobám.

KA 10 Závěrečná mezinárodní konference

Cílem této KA je informovat cílovou skupinu, členy tematické sítě a další zainteresované strany o průběhu a výstupech projektu, o převzaté dobré praxi a možnostech systémových a legislativních změn, včetně informací o dalším šíření těchto výstupů po skončení projektu. Za každého ze tří zahraničních partnerů a tří spolupracujících zahraničních organizací se budou účastnit dva zástupci. Konference bude jednodenní a uskuteční se v Praze. O průběhu a výsledcích projektu bude zpracován sborník. Jednacím jazykem konference bude čeština a angličtina, po celou dobu trvání konference bude zajištěno tlumočení do obou řečí. Tato konference se uskuteční na podzim roku 2014.

Aktuality projektu

Všechny aktuality projektu
Vstup do kalendáře akcí
Články projektu
Od vize k akci - workshop sebekoučování

Datum: 23.11.2014

Vyzkoušejte si metody, jež vám pomohou vyznat se v tom, co vás baví a reálně jít za svým profesním cílem
Více
Informace k projektu

Datum: 23.11.2014

Jste umělec z oblasti živého umění? Plánujete druhou kariéru? Prostudujte si náš projekt, který nabízí mnoho info...
Více
Zahraniční cesty v roce 2013

Datum: 23.11.2014

V průběhu roku 2013 se v rámci projektu "Tematická síť pro uplatnitelnost umělců z oblasti performing arts" uskutečn...
Více