Důstojná práce v České republice

Číslo: 2012/104600 | Rozpočet: 38 200 EUR Kč | Termín realizace: 01.07.2014 - 31.12.2014 | Zdroje financování: Norské fondy | Soc. sítě:

Popis projektu

Cílem projektu Důstojná práce v České republice je prezentovat téma důstojné práce (decent work) v České republice a vyvolávat celospolečenskou diskusi na téma práce, pracovních podmínek, vztahu člověka a práce a vize nové kvality práce pro 21. století. Tento projekt byl schválen jako doplňující aktivita projektu Prevence násli od třetí  strany v Praze.

Koncept decent work (důstojná, férová, dobrá práce), který vytvořila Mezinárodní organizace práce (ILO) není v České republice dostatečně znám a propagován, stejně jako chybí hlubší  filosofická refexe vztahu člověka a práce, základních lidských práva hodnot ve vzahu k práci a vlivu práce a pracovních podmínek na kvalitu života. Projekt tak chce v relativně krátké době svého trvání toto téma především  otevřít a upozornit na něj.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

1. bude vytvořen a provozován tematický webový portál 
Bude nově vytvořen interaktivní, funkční webový portál, umožňující sdílení informací na téma decent work a komunikaci s cílovými skupinami. Web bude sloužit komunikaci, prezentaci, diskusi a šíření myšlenek důstojné práce a aktivitám společenské informační kampaně.

2. bude připravena a realizována společenská kampaň, představující koncept decent work 
Pokud má dojít k posunu společenského vnímání tématu důstojné práce, je potřeba podpořit tuto změnu realizací společenské informační kampaně. V rámci kampaně plánujeme využít stávající, tradiční kanály a postupy (letáky, plakáty, tištěná média) a inovativně pracovat s masivním využitím nových médií (videospoty, youtube, webový portál, sociální sítě).

3. budou vytvořeny a distribuovány podpůrné materiály k tématu důstojné práce
Bude zpracována a následně vytištěna jedna publikace představující myšlenky konceptu Decent work a příklady dobré praxe 
Bude vytvořen manuál (toolkit) pro zaměstnavatele, jak koncepty důstojné Decent work přenést a realizovat v praxi. 

4. téma důstojné práce bude akcentováno v rámci tripartitního dialogu
Téma využití konceptu důstojné práce a možná konkrétní opatření budou projednána v rámci sociálního dialogu mezi sociálními partnery (bipartitní dialog) i v rámci tripartitního jednání v rámci pracovních týmů Rady hospodářské a sociální dohody. V rámci tripartitního dialogu bude připraven a projednán dokument - Charta pro důstojnou práci v České republice. Obsahem dokumentu bude společná deklarace podpory opatření zajišťujících důstojnou práci v České republice, případně strategie jejich dosažení.

Aktuality projektu

Všechny aktuality projektu
Vstup do kalendáře akcí
Články projektu