Zavádění gender opatření na pracovištích Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010427 | Rozpočet: 5 106 275 Kč | Termín realizace: 01.04.2019 - 31.12.2021 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Zavádění gender opatření na pracovištích Úřadu práce ČR v Jihočeském kraji

Popis projektu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010427
Doba realizace: 1.4.2019 - 31.12.2021
Partner bez finančního příspěvku: Úřad práce České republiky
Dopad projektu: Jihočeský kraj
Rozpočet: 5 106 275, 00 Kč

Popis projektu:
Projekt se snaží v maximální komplexnosti řešit genderová témata, která byla identifikována jako důležitá k řešení v rámci genderových auditů realizovaných na krajském pracovišti a kontaktních pracovištích Úřadu práce v Jihočeském kraji v roce 2017 a 2018. Mezi tato témata patří:
1. Potřeba systematicky ověřovat transparentnost v odměňování zaměstnaných tak, aby nemohlo docházet k platové diskriminaci z pohledu genderu.
2. Zajistit vzdělávání v oblastech genderu, diskriminace, slaďování pracovního a rodinného života, zvládání stresu a prevence vyhoření, komunikace mezi muži a ženami apod.
3. Zlepšit komunikaci mezi zaměstnanými, a to i mezi jednotlivými pracovišti.
4. Zavést pravidelné sdílení pracovních zkušeností mezi zaměstnanci jednotlivých pracovišť a odborů ÚP.
5. Zlepšit informovanost zaměstnanců o benefitech podporujících sladění práce a rodiny.
6. Zavést možnost poskytování flexibilních forem zaměstnávání.
7. Zlepšit pracovní prostředí.
8. Zaměřit se na prevenci stresu a minimalizaci jeho dopadů na zaměstnance.
9. Zaměřit se na prevenci diskriminace a šikany na pracovišti.
Projekt se zaměřuje na řešení těchto problematických oblastí a vychází z výsledků a doporučení provedených auditů (viz Příloha: Genderový audit - Souhrn doporučení genderového auditu ÚP JčK) a následné komunikace s vedením ÚP Jihočeského kraje.

Klíčové aktivity:
KA 1 Řízení projektu.
KA 2 Transparentní odměňování.
KA 3 Vzdělávání ke změně vnitřní kultury organizace.
KA 4 Systematická činnost k udržitelné vnitřní kultuře pracovišť ÚP.
KA 5 Zavádění flexibilních forem zaměstnávání.
KA 6 Pracovního prostředí - chceme se cítit jako doma (bylo řídícím orgánem vyškrtnuto z aktivit).
KA 7 Prevence stresu a minimalizace jeho dopadů na zaměstnance.
KA 8 Genderový re-audit.

Články projektu