Nebraňme se genderu!

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769 | Rozpočet: 2 514 825 Kč | Termín realizace: 01.01.2017 - 01.07.2019 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Popis projektu

Operační program zaměstnanost

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost.

Projekt reaguje na současnou situaci na trhu práce tím, že se snaží svými aktivitami snížit rozdíly v postavení žen a mužů. Genderový audit na MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizacích doporučí opatření vhodná k implementaci. Stanou se tématem pro kulaté stoly, workshopy poskytnou prostor problematice uplatňování genderové rovnosti ve veřejných službách i možnosti poradenství. Osvětové aktivity podpoří téma rovných příležitostí nejen v Jihomoravském kraji. Zpětnou vazbu zajistí evaluace.

Dobra realizace: 1. 1. 2017 - 1. 7. 2019

Podpořená oblast: Jihomoravský kraj, MěÚ Moravský Krumlov

Partner projektu: Městský úřad Moravský Krumlov

Klíčové aktivity:
KA 01 Řízení projektu
KA 02 Genderový audit v MěÚ Moravský Krumluv a jím zřízených organizací
KA 03 Implementace procesu změn
KA 04 Kulaté stoly a workshopy - podpora procesu změn
KA 05 Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí
KA 06 Evaluace

Výstupy projektu:
Genderový audit
v MěÚ Moravský Krumlov a jím zřízených organizací (KA 02)
E-poradna v rámci Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí (KA 05)
Vnitřní směrnice rovných příležitostí MěÚ Moravský Krumlov (KA 03)
Zhodnocení dopadu implementace genderových opatření na MěÚ Moravský Krumlov (KA 03)
Set informačních materiálů 1. část (KA 05)
Set informačních materiálů 2. část (KA 05)
Videospoty - Osvětové aktivity na podporu tématu rovných příležitostí (KA 05) - 3 videospoty v délce 20, 55 a 90 vteřin
Články projektu (KA 05)

Aktuality projektu

Všechny aktuality projektu
Vstup do kalendáře akcí
Články projektu
Rovný přístup je především o respektu a t...

Datum: 16.01.2018

Novinový článek v Moravskokrumlovských novinách ze dne 14. 12. 2017 a videorozhovor se starostou Tomášem Třetinou
Více
GENDER 101

Datum: 28.01.2019

Článek se zaměřuje na GENDER 101 - význam slova gender, gender a rovné příležitosti, gender mainstreaming, genderov...
Více
ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ

Datum: 28.01.2019

Článek se zaměřuje na ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ - rozdíl v odměňování žen a můžu (tzv. Gender Pay Gap) v ČR dělá 2...
Více