Zavádění rovných opatření na Městském úřadu v Moravském Krumlově

Číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009509 | Rozpočet: 5 469 682 Kč | Termín realizace: 01.01.2019 - 31.12.2021 | Zdroje financování: Evropský sociální fond v rámci operačního programu Zaměstnanost

Zavádění rovných opatření na Městském úřadu v Moravském Krumlově

Popis projektu

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0009509
Doba realizace: 1.1.2019 - 31.12.2021
Partner bez finančního příspěvku: město Moravský Krumlov
Dopad projektu: Jihomoravský kraj
Rozpočet: 5 469 682,50 Kč

Popis projektu:
Žadatel vychází z genderového auditu realizovaného v rámci projektu "Nebraňme se genderu!" (r.č.p.:CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0003769), který byl realizován na přelomu roku 2016 - 2017 (1. 10. 2016 - 31. 1. 2017). Realizací projektu tak reaguje na doporučená opatření vycházející z výstupů provedeného
genderového auditu. Uvědomuje si tak důležitost vytvoření podmínek pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, které jsou jedním z hlavních cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020. Na úrovni samosprávy neexistuje pevně daná struktura, která by řešila politiku rovnosti žen a mužů. A spokojenost v zaměstnání se odráží jak v soukromém, tak rodinném životě.
Partnerství žadatele s totožným a prověřeným partnerem je proto přirozené. Partner sám projevil zájem o návaznost projektu, protože je sám zaměstnavatelem, kterému záleží na svých zaměstnancích. Z tohoto důvodu preferuje slaďování pracovního, soukromého a rodinného života na městském úřadě, protože si je vědom, že spokojený zaměstnanec své pocity přenáší i na veřejnost.
V rámci realizace projektu byly navrženy klíčové aktivity podporující následný genderový re-audit:
 Systematická práce s genderovou problematikou,
 Zlepšení komunikace a hodnocení zaměstnaných,
 Analýza příčin genderové nevyváženosti zaměstnaných, vč. prevence skleněného stropu,
 Zavádění flexibilních forem zaměstnávání,
 Vyšší transparentnost odměňování (koučing vedoucích pracovníků/nic),
 Zvýšení komfortu zaměstnaných (zejm. žen),
 Vzdělávání zaměstnaných za účelem lepšího zvládání krizových situací,
 Genderový re-audit,
 Strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů, evaluace.

Žadatel si klade za cíl, že realizací projektu dojde ke zmírnění rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce minimálně v Jihomoravském kraji.

Klíčové aktivity:
KA 01 - Řízení projektu
KA 02 - Systematická práce s genderovou problematikou
KA 03 - Zlepšení komunikace a hodnocení zaměstnaných
KA 04 - Analýza příčin genderové nevyváženosti zaměstnaných, včetně prevence skleněného stropu
KA 05 - Zavádění flexibilních forem zaměstnávání
KA 06 - Vyšší transparentnost odměňování (koučink vedoucích pracovníků)
KA 07 - Zvýšení komfortu zaměstnaných (zejména žen)
KA 08 - Vzdělávání zaměstnaných za účelem lepšího zvládání krizových situací
KA 09 - Genderový re-audit
KA 10 - Strategie rozvoje podmínek pro uplatňování rovnosti žen a mužů, evaluace

Články projektu